Kas ir sīkdatne?

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz Jūsu datora atmiņu mājas lapas apmeklēšanas laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Kāpēc tiek izmantotas sīkdatnes?

Sīkdatnes nepieciešamas vietnes funkcionalitātes nodrošināšanai. Sīkdatnes palīdz nodrošināt pareizu vietnes darbību un vietnes apmeklētāju gaidīto pakalpojumu (aviobiļešu meklēšana, pasūtīšana u. tml.) sniegšanu. Bez šīm sīkdatnēm vietne nespēj pareizi funkcionēt.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Mēs izmantojam sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas, lai analizētu tendences, pārvaldītu interneta vietni, sekotu lietotāju darbībām interneta vietnē un vāktu demogrāfisko informāciju par mūsu lietotāju bāzi kopumā.

Sīkdatnes, kuras mēs izmantojam mūsu interneta vietnē, nesaglabā datus, pēc kuriem varētu tieši identificēt Jūs. Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām. Netiks nodota nekāda personas informācija, pēc kuras varētu identificēt Jūs.

Google Analytics

Šī vietne izmanto Google Analītiku, interneta analītikas pakalpojumu, ko piedāvā trešās personas uzņēmums («Google»). Google instalē sīkdatnes, lai palīdzētu mums analizēt, kā tiek izmantota vietne. Informāciju, ko sīkdatnes apkopo saistībā ar šīs vietnes izmantojumu, jūsu pārlūkprogramma pārraidīs Google, un tā tiks saglabāta serveros Amerikas Savienotajās Valstīs un citur. Google mūsu vārdā šo informāciju izmantos, lai novērtētu kā jūs izmantojat mūsu vietni, sastādot ziņojumus par vietnes aktivitāti, kā arī nodrošinot mums citus pakalpojumus saistībā ar vietnes aktivitāti un interneta izmantošanu. IP adreses, kuras apkopo Google Analītika, netiks saistītas ar jebkādiem citiem datiem, kuri ir Google rīcībā. Jūs varat izvēlēties apturēt vai bloķēt Google sīkdatņu darbību, izvēloties attiecīgos iestatījumus jūsu pārlūkprogrammā. Ja izvēlaties to darīt, jums var nebūt pieejamas visas šīs vietnes funkcijas. Jūs varat lejupielādēt un instalēt šeit pieejamo Google Analytics Opt-out pārlūkprogrammas rīku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Piekrišana sīkdatņu izmantošanai

Pirms sākat izmantot mūsu interneta vietni, mums ir jāsaņem Jūsu piekrišana sīkdatņu izmantošanai. Tādēļ mūsu tīmekļa vietnē ir uznirstošais logs, kas informē Jūs par sīkdatņu izmantošanu, un Jums tiek lūgts akceptēt sīkdatņu izmantošanu, noklikšķinot uz “Piekīrtu”. Ja nepiekrītat sīkdatņu izmantošanai, bet turpināt izmantot tīmekļa vietni, tas tiek uzskatīts par Jūsu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai.

Cik ilgi tiek glabātas sīkdatnes?

Sīkdatnes tiek saglabātas jūsu ierīcē uz laiku vai līdz brīdim, kad tās manuāli izdzēsīsiet.

Ja vēlaties, jums ir iespēja sīkdatnes kontrolēt vai izdzēst no ierīces. Jums ir iespēja atslēgt sīkdatņu izmantošanu savas pārlūkprogrammas iestatījumos. Taču ņemiet vērā, ka daži pakalpojumi un vietnes funkcijas var nedarboties.

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai jūs personiski identificētu. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas tikai un vienīgi tam mērķim, kas norādīti šajos noteikumos.

Kā atteikties no sīkdatņu saņemšanas?

Lielākajai daļai pārlūkprogrammu var norādīt, ka nevēlaties saņemt sīkdatnes vispār vai tikai no kādas specifiskas tīmekļa vietnes. Visas mūsdienu pārlūkprogrammas ļauj mainīt sīkdatņu saņemšanas iestatījumus. Šie iestatījumi parasti ir pieejami pārlūkprogrammas opciju vai preferenču izvēlnē. Turpmāk minētās vietnes palīdzēs saprast, kā mainīt šos iestatījumus. Sīkākai informācijai varat izmantot arī pārlūka palīdzības opciju.

Personas datu apstrādes pārzinis un pārziņa kontaktinformācija

SKY MAXXI SIA

Juridiskа adrese: Tirzas 1a, Rīga, LV-1024
Reģistrаcijas numurs: 40103416234
E-pasts mail@skymaxxi.com

Personas datu apstrādes nolūki

 • Tūrisma pakalpojumu sniegšana (personas datu apstrādes juridiskais pamats: līgumisko un likumisko saistību izpilde):
 • Klienta un Tūristu identificēšanai
 • Līguma sagatavošanai un noslēgšanai
 • Tūrisma pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai
 • Iesniegumu un pretenziju izskatīšanai
 • Norēķinu administrēšanai
 • Grāmatvedības atskaišu sagatavošanai
 • Parādu atgūšanai un piedziņai
 • Komerciālo paziņojumu nosūtīšanai (personas datu apstrādes juridiskais pamats: Klienta piekrišana)
 • Informācijas sniegšanai valsts un pašvaldības iestādēm tiesību normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (personas datu apstrādes juridiskais pamats: tiesību normatīvo aktu izpilde

Personas datu saņēmēju kategorijas:

 • ceļojumu pakalpojumu konsultanti, piemēram, SIA Sky Maxxi darbinieki un aviokompānijas;
 • persona, kas veic ceļojumu rezervēšanu Tūrista vārdā, ja Tūrists ceļo ar rezervāciju, kuru viņa vārdā veic cita persona (piemēram, ģimenes loceklis, draugs vai kolēģis);
 • darba devējs, ja Tūrists ir kāda uzņēmuma darbinieks, un Tūrists dodas komandējumā vai darba braucienā;
 • trešās personas, ar kurām SIA Sky Maxxi ir noslēgusi pakalpojumu sniegšanas līgumus, piemēram, kredītiestādes, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, juridisko pakalpojumu sniedzēji, pasta iestādes, kurjera pakalpojumu sniedzēji un citi saistīti pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina SIA Sky Maxxi uzņēmējdarbību;
 • tiesību normatīvajos aktos noteiktās personas pēc šo personu pamatota pieprasījuma, tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā;
 • tiesību normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA Sky Maxxi likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts vai pašvaldību institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi SIA Sky Maxxi likumīgās intereses.

Klientu un Tūristu tiesības (piekļuve personas datiem):

Klientam un/vai Tūristiem, ievērojot spēkā esošos tiesību normatīvos aktus, ir tiesības pieprasīt SIA Sky Maxxi piekļuvi saviem personas datiem, pārliecināties par to pareizību, pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz viņu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Klientam un/vai Tūristam ir tiesības pieprasīt un saņemt no SIA Sky Maxxi datu kopiju, kā arī informāciju par to, kam un kur ir nosūtīti personas dati.

Klientam un/vai Tūristiem ir tiesības iesniegt pieprasījumu SIA Sky Maxxi par savu tiesību īstenošanu, līdz brīdim, kamēr tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA Sky Maxxi vai Klients un/vai Tūristi var realizēt savas likumā noteiktās tiesiskās intereses.

SIA Sky Maxxi pēc Klienta un/vai Tūristu pieprasījuma saņemšanas pārliecinās par pieprasītāja identitāti, izvērtē pieprasījumu un veic tā izpildi tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

SIA Sky Maxxi sniedz rakstveida atbildi Klientam un/vai Tūristiem pēc pieprasītāja izvēles vienā no zemāk norādītajiem atbildes saņemšanas veidiem:

 • pieprasītājam ierodoties klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • uz pieprasījumā norādīto pieprasītāja korespondences adresi ierakstītā pasta sūtījumā;
 • nosūtot atbildi elektroniski uz pieprasītāja norādīto e-pasta adresi, parakstot atbildes vēstuli ar drošu elektronisko parakstu.
 • SIA Sky Maxxi nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem. Klienta un/vai Tūristu pretenziju gadījumā SIA Sky Maxxi veic visas nepieciešamās darbības, lai novērstu radušās pamatotās pretenzijas. Ja pusēm neizdodas rast savstarpēju risinājumu, Klientam un/vai Tūristiem ir tiesības par SIA Sky Maxxi veikto personas datu aizsardzības apstrādi vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

Personas datu glabāšanas ilgums

SIA Sky Maxxi glabā un apstrādā Klienta un/vai Tūristu personas datus:

 • kamēr tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA Sky Maxxi vai Klients var realizēt savas likumā noteiktās tiesiskās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus, vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai celt prasību tiesā);
 • saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību” 10.pantu 5 (piecus) gadus;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
 • Izbeidzoties iepriekš minētajiem apstākļiem, Klienta un Tūristu personas dati tiek dzēsti.

INFORMĒJAM

Personas datu sniegšana ir priekšnosacījums, lai noslēgtu Tūrisma pakalpojuma līgumu saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” un attiecībā uz kompleksiem tūrisma pakalpojumiem Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr. 353 “Noteikumi par Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību” un citiem tiesību normatīvajiem aktiem.

Personas datu nesniegšanas gadījumā SIA Sky Maxxi nevar nodrošināt tūrisma pakalpojumu sniegšanu Klientam.